Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane do 4 845 000 euro na „Przebudowę i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27 „

W dniu 15.03.2010r ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono

w BZP pod numerem 71708-2010.


 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót w budynku szkoły na parterze (stołówka z wydawalnią), oraz w piwnicy (kuchnia wraz z zapleczem)

  CPV zakres robót:

  45110000-1 roboty rozbiórkowe

  45400000-1 roboty budowlane, wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

  45330000-9 hydraulika i roboty sanitarne

  45331210-1 instalowanie wentylacji

  45311200-2 instalacje elektryczne wewnętrzne


Pożądany termin realizacji zamówienia – 27 sierpnia 2010r.


W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Gdynia, ul.Witomińska 25/27 na pisemne zamówienie za opłatą 150,00 zł dokonaną w kasie lub na konto: Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni Nordea Bank Polska nr:66 1440 1026 0000 0000 0034 0178 lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki


Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są Panie mgr Krystyna Zdunek - dyrektor i mgr Maria Figiel - kierownik administracyjno-gospodarczy - tel.58 620-72-25.


Ofertę opisaną:

Przetarg nieograniczony do 4 845 000 euro na Przebudowę i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem w ZSS Nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27.

Nie otwierać przed 29 marca 2010r godz 1100należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do dnia 29 marca 2010r godz.1000 .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie – cena oferty 100%.

Wymagane jest wadium w wysokości 7 000,00 zł.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.