Zespół Szkół Specjalnych nr 17

w Gdyni, ul.Witomińska 25/27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

 

zatwierdzona przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni

 

dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną

 

 

 

sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r.  z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

BZP nr 71708-2010.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gdyni, marzec 2010r.

 

 

 


 

Spis treści

ROZDZIAŁ I.  ZAMAWIAJĄCY.. 3

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.. 3

ROZDZIAŁ III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.. 3

ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH   4

ROZDZIAŁ  V.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  : 4

ROZDZIAŁ VI. 4

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU  POTWIERDZENIA, ŻE NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU.. 4

ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW... 4

ROZDZIAŁ VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU   5

ROZDZIAŁ IX . DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ.. 6

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA.. 6

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW... 7

ROZDZIAŁ XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  7

ROZDZIAŁ  XIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM... 8

ROZDZIAŁ  XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.. 8

ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 8

ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEN.. 8

ROZDZIAŁ  XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.. 12

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 12

ROZDZIAŁ  XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   12

ROZDZIAŁ XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.. 13

ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.. 13

ROZDZIAŁ  XXII. INNE POSTANOWIENIA.. 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ROZDZIAŁ I.  ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiającym jest: Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27

2. Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A O / Gdynia

PL  66 1440 1026 0000 0000 0034 0178

NIP 586-20-25-621

REGON 190459366

    tel. ( 58) 620 72 25

fax ( 58) 620-72-25

3. Godziny urzędowania 730 – 1530(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).

 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro

 

ROZDZIAŁ III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  „Przebudowa i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem w ZSS nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27”

 

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót w budynku szkoły na parterze (stołówka z         wydawalnią), oraz  w  piwnicy (kuchnia wraz z zapleczem)

 

            CPV                zakres robót:

 

            45110000-1     roboty rozbiórkowe

            45400000-1    roboty budowlane, wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

            45330000-9    hydraulika i roboty sanitarne

            45331210-1    instalowanie wentylacji

            45311200-2     instalacje elektryczne wewnętrzne

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

dokumentacja projektowa – załącznik  nr 6.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7.

 

3. Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36- miesięczną gwarancję.

 

4. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

 

5. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie – załącznik nr 1.

 

6. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.

 

 


ROZDZIAŁ IV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

ROZDZIAŁ  V.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  :

27 sierpnia 2010r.

 

ROZDZIAŁ VI.

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU  POTWIERDZENIA, ŻE NIEPODLEGAJĄ WYKLUCZENIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Pzp

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca winien złożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2)

 

3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku kiedy w trakcie postępowania wystąpią przesłanki art.24 ust.2 Ustawy Pzp.

 

4. Aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.21 ust.1 pkt.2 Ustawy Pzp (znajdujące się w załączniku nr 2).

 

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają zastosowanie postanowienia §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226. poz. 1817).

 

ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1/ prowadzą działalność gospodarczą określoną wpisem do właściwego rejestru lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

 

2/ posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym wykonali co najmniej 3 roboty budowlane o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia o wartości netto minimum 200 000 zł każda, a których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego (załącznik nr 3).

 

3/ dysponują osobami  które posiadają następujące uprawnienia bez ograniczeń w specjalnościach: budowlane; sanitarne i elektryczne.

 

4/ posiadają  ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres nie krótszy niż czas obowiązywania umowy.

 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia(załącznik nr 4).

 

3. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której Wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.

 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

 

5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych dokumentów.

 

6. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

 

ROZDZIAŁ VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, KTÓRE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:      

1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym- Załącznik nr 1).

 

2. aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.

 

3. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych  o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia o wartości netto minimum 200 000 zł każda, a których realizację zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego; - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.

 

4. wykaz osób, którymi dysponują  do wykonania zamówienia tzn,: dysponują osobami które posiadają następujące uprawnienia: - 1 osoby z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń w specjalności budowlanej - 1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, -1 osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.3

5. opłaconą polisę z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres nie krótszy niż czas obowiązywania umowy.

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.   

 

ROZDZIAŁ IX . DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

 

1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz oferty -  o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 .

 

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.

 

2. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:

Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Rozdziału VI i Rozdziału VIII.

 

3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

4. Kosztorys ofertowy.

5. Tabelę elementów – zbiorcze zestawienie składników ceny oferty , o treści odpowiadającej

    załącznikowi nr 9

6. Dowód wniesienia wadium na kwotę 7 000,00 ZŁ

 

7. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 5.

 

8. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

9. W przypadku gdy formularz ofertowy lub załączone do niego dokumenty są podpisane przez osobę, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA

1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

 

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 

3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

4. Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.

 

5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

 

6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.

 

7. Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej następująco:

 

Zespół  Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, 81-311 Gdynia, ul.Witomińska 25/27, sekretariat.

„Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną do 4 845 000 euro na wykonanie remontu: Przebudowa i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem w ZSS nr 17 w Gdyni” Nie otwierać przed  29.03.2010r. godz. 1100”.

 

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt.7.

 

11. Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.

 

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach których polega Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

ROZDZIAŁ XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem.

 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składa nia ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

 

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

 

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 

ROZDZIAŁ XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

mgr Krystyna Zdunek – dyrektor ZSS nr 17 w Gdyni; tel.58 620 72 25 w godz. od 830 do 14 30

 

mgr Maria Figiel – kierownik administracyjno-gospodarczy ZSS nr 17 w Gdyni; tel. 58 620 72 25  w godz. od 830 do 1430.

mgr inż. Maria Domaradzka – inspektor nadzoru Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni tel.58 668 23 11

mgr inż. Anna Lidia Paluch – inspektor sanitarny Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni tel.58 668 23 13.

 

ROZDZIAŁ  XIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7000,00zł, słownie zł: siedem tysięcy.

 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

            - w pieniądzu przelewem na konto:79 1440 1026 0000 0000 0034 0235

            - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-        kredytowej, z tym , że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

            - w gwarancjach bankowych,

            - w gwarancjach ubezpieczeniowych,

            - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz.275 z późniejszymi zmianami).

 

3. Wadium wniesione w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w kasie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27

- Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

- Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia  28.03.2010 r. godz. 1430 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

- Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

- Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

 

ROZDZIAŁ  XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1. Termin związania ofertą wynosi  30 dni.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.03.2010r, godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Specjalnych nr 17 , 81-311 Gdynia ul.Witomińska 25/27, sekretariat.

 

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.03.2010r., godz. 1130 w  siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych nr 17 , 81-311 Gdynia ul.Witomińska 25/27.

 

3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

 

4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

 

 

ROZDZIAŁ XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEN

 

1. Cenę oferty  należy podać w wartości netto i brutto.

 

Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy, który należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej z uwzględnieniem dyspozycji zawartych w rozdziale III  niniejszej SIWZ.

 

5. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.

 

6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

 

7. Przedmiar robót (załącznik Nr 8) dołączony do niniejszej SIWZ jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego może skorzystać Wykonawca, ale nie ma takiego obowiązku.

 

8. Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę musi spełniać wymogi określone w niniejszej specyfikacji.

 

9. Kosztorys ofertowy, na podstawie którego zostanie określone wynagrodzenie ryczałtowe należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości netto danej pozycji kosztorysu jako iloczynu ilości (liczby) ustalonych przez Wykonawcę jednostek przedmiarowych i ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu.

 

10. Cena jednostkowa w danej pozycji i wartość tej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to: koszty bezpośrednie, koszty ogólne budowy, ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, kalkulowany przez Wykonawcę zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z dokumentacji, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych.

 

11. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy  wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

 

12. Koszty bezpośrednie, o których mowa w punkcie 10 niniejszego rozdziału, uwzględniać będą w szczególności:

koszty robocizny niezbędnej do wykonania danej pozycji kosztorysu w tym płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń

koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji kosztorysu (wraz zapasem na ubytki), w tym koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowisko robocze lub poprzez  miejsca składowania na placu budowy

koszty najmu/utrzymania sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót

 

13. Koszty ogólne budowy, o których mowa w punkcie 10 niniejszego rozdziału, uwzględniać będą w szczególności:

koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń

wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę

koszty utrzymania, montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego

koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz oświetlenie placu budowy, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia

koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi  pozostałych, nie kwalifikowanych jako środki trwałe

koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych

koszty pomiarów geodezyjnych i obsługi geotechnicznej,

koszty wykonania dróg tymczasowych (montażowych) na czas budowy wraz z ich utrzymaniem i rozbiórką

koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych

koszt wcinek w istniejące sieci

koszty ubezpieczeń majątkowych budowy

koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót

cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt

koszty ewentualnego sporządzania uzupełniającej dokumentacji, przewidzianej w specyfikacjach technicznych, rysunków powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robót na rysunki wykonawcze

koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę, monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacji deszczowej

wszystkie inne ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

 

14. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  w ofercie koszty związane z przekazaniem odpadów firmom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów określonego rodzaju (Ustawa o odpadach Dz.U.62 poz. 628 z 2001 r. z póź zmianami) 

 

15. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w sposób umożliwiający ustalenie oddzielnych cen dla każdego elementu robót (Zbiorcze zestawienie elementów ceny oferty)

 

16. Wartość netto dla danego elementu, należy ustalić jako sumę wartości netto wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, dotyczących tego  elementu.

 

17. Cenę oferty netto należy ustalić jako sumę wartości netto. Ustaloną w taki sposób cenę Oferty netto Wykonawca wpisuje do formularza oferty.

 

18. Cenę oferty brutto należy ustalić poprzez dodanie do ceny oferty netto wartości podatku VAT w wysokości 22% ceny oferty netto. Ustaloną w taki sposób cenę oferty brutto Wykonawca wpisuje do formularza oferty.

 

19. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym winny być ustalone jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

20. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę mają być uwzględnione w cenach jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

 

21. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

 

22. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych i przedstawienia do wglądu kalkulacji tych cen jednostkowych.

 

23. Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.             

 


ROZDZIAŁ  XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN

 

ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

 

kryterium:       cena oferty brutto - waga       100 %.

 

 

            cena oferty brutto                                          100 %

 

 cena oferty najniższej

C =  ------------------------------------- x 100

 cena oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

 

ROZDZIAŁ  XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana  zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.

 

2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.

 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o których mowa w pkt.3, jeżeli:

 złożono tylko jedną ofertę,

 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasady współpracy uczestników postępowania.

 

6. W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 


ROZDZIAŁ XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego,

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

1/ część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia, czyli w kwocie ................zł, w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady,

2/ część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 70% zabezpieczenia, czyli w kwocie .............zł, w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót Wykonawcy,

3/ zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami bankowymi.

5. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu w okresie rękojmi za wady, Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o której mowa w ust.4 pkt.1/ niniejszego rozdziału.

6. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 7 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

 

ROZDZIAŁ XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

 


ROZDZIAŁ  XXII. INNE POSTANOWIENIA

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

 

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Zał. Nr 1   Formularz ofertowy,

Zał. Nr 2   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

Zał. Nr 3   Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat,

Zał. Nr 4   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
Zał. Nr 5   Projekt umowy,

Zał. Nr 6   Dokumentacja projektowa,

Zał. Nr 7   Specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zał. Nr 8   Przedmiar robót

Zal. Nr 9   Tabela elementów - zbiorcze zestawienie składników ceny oferty

 

 

Gdynia, dnia ……………..

 

SIWZ Sporządził:………………

SIWZ Sprawdził: ........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3


 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

pieczątka firmowa Wykonawcy

 

 

FORMULARZ OFERTY

Zespół Szkół Specjalnych nr 17

81-311 Gdynia

ul.Witomińska 25/27

 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko……………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………………

Nr NIP …………………………………… Nr REGON ……………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o kwocie poniżej 4.845.000 euro  na  „Przebudowa i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem w ZSS nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27” składamy następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

wartość netto ................................zł (słownie............................................................................ złotych)

VAT ............................................. zł (słownie............................................................................. złotych)

cena brutto ................................... zł (słownie............................................................................. złotych)

 

Oświadczamy, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 223 , poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.).

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert.

 

Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

siłami własnymi *

siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..*

 *niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że polegamy na wiedzy i doświadczeniu :

a) ………………..…………………………………………

(nazwa podmiotu)

b) ……………………………………………………………

(nazwa podmiotu)

c) …………………………………………………………..

(nazwa podmiotu)

i zgodnie z dyspozycją Rozdział VII, pkt.2  SIWZ podmiot/ty ten/te wykona/ją następujący zakres robót:

a) ………………..…………………………………………

b) ……………………………………………………………

c) …………………………………………………………..

 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK).

obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach   budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekażemy przed odbiorem końcowym.

 

 

Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić):

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

 

 

 

.................................., dnia ...................

 

......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

pieczątka firmowa Wykonawcy

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na   „Przebudowa i remont kuchni i stołówki szkolnej wraz z zapleczem w ZSS nr 17 w Gdyni, ul.Witomińska 25/27” składamy oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, który stanowi, że:

 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 

1.         wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je      nienależycie,   jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat             przed wszczęciem postępowania;

2.         wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,            z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony             prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez      likwidację majątku upadłego;

3.         wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia          społeczne lub             zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem         zwolnienie,      odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości     wykonania decyzji      właściwego organu;

4.         osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku         z postępowaniem o             udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób        wykonujących pracę zarobkową,             przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,     przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu     osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo     udziału w zorganizowanej grupie albo związku         mających na celu popełnienie przestępstwa lub         przestępstwa skarbowego;

5.         spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku             z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących            pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo            przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści        majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej            grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6.         spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo   popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko         prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo        przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione    w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo     udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub         przestępstwa skarbowego;

7.         spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza        prawomocnie             skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie      zamówienia,    przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,   przestępstwo przeciwko          środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko           obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści    majątkowych, a także za przestępstwo           skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej           grupie albo związku mających na celu           popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 

8.         osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,

 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 

9.         podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie    przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.”

 

 

 

.................................., dnia ...................

Miejscowość, data:

 

......................................................

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 3

 

pieczątka firmowa Wykonawcy

 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat
przed upływem  terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykaz musi zawierać minimum 3  roboty budowlane o charakterze podobnym co przedmiot zamówieni o wartości netto nie mniejszej niż 200 000zł.

 

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

(zakres rzeczowy)

Wartość zamówienia

netto

Miejsce wykonania

Data wykonania

Zamówienia

Oddane do dysponowania przez inne podmioty

(nazwa podwykonawcy)*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumenty powinny odnosić się do konkretnych robót wymienionych w wykazie).

 

*Kolumnę 6 należy wypełnić jeżeli wykonawcą roboty budowlanej był podmiot inny niż składający ofertę. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował jego wiedzą i doświadczeniem, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu wskazanych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

W przypadku z korzystania z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu, podmiot ten musi wykazać się żądaną ilością robót w tym zakresie.

 

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
 wraz z informacjami na temat ich i kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

Lp.

Imię i nazwisko

Wykształcenie

 

Doświadczenie

zawodowe

Posiadane kwalifikacje

Zakres wykonywanych czynności

Dostępność

własna

oddany do dyspozycji przez inny podmiot*

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W przypadku wypełnienia kolumny nr 8 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami wymienionymi w tej kolumnie przez okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wymienionych osób.

 

 

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK Nr 9

 

pieczątka firmowa Wykonawcy                                                                   

 

 

 

 

Tabela elementów

zbiorcze zestawienia składników ceny oferty

 

 

 

 

Lp.

 

RODZAJ ROBÓT

 

 

 

wartość elementu

robót  (netto)

1.

roboty rozbiórkowe       

 

2.

roboty budowlane i wykończeniowe

 

3.

hydraulika i roboty sanitarne

 

4.

instalowanie wentylacji

 

5.

Instalacje elektryczne wewnętrzne

 

6.

Inne koszty

 

 

 

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)

 

 

 

 

....................................

Miejscowość, data:

......................................................

(podpis  i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)