Instrukcje zostały opracowane na podstawie:

1.Ustawy o rachunkowości  ( Dz. U. Nr 121 poz.591 z późn. zmian.)

2.Ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2005 r, Nr. 249 poz 2104)

3.Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych Dz. U. Nr 153 z 2001 r. poz.1752 z późn.zmian.

4.Zarządzenie Prezesa NBP z 25.07.1989r.MP Nr 27 i MP Nr 37, Instrukcja Nr 1 Dz. U . Ministra Finansów  Nr 12 z 1991 r., Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.10.1998 r. (Dz. U. Nr 129 z późn. zmian.)
5.Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca  2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. z 2006 r Nr 107 poz. 726 z późn. zmian.)

6.Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U Nr 100 poz.1077

7.Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek  budżetowych , zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122 poz.1333) z późn. zmianami

8.Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  o zmianie ustawy o finansach publicznych , ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji  rządowej  oraz ustawy o służbie cywilnej ( Dz. U. Nr 102 poz.1116)

9.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej    budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz. 563)

10.Rozporządzenie MP i PS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami)